Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Interact-IT, gevestigd aan de Julianastraat 19 te Heikant; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76734722, dat bedrijf uitoefent onder de handelsnaam Interact-IT.
 2. De Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie door Interact-IT een overeenkomst wordt gesloten.
 3. De Partijen: Interact-IT en De Afnemer
 4. Derde Partijen: Alle partijen, niet zijnde De Partijen waaronder, maar niet begrenst door, fabrikanten, leveranciers, ontwikkelaars, schrijvers, verkopende en/of dienstverlenende instellingen waarmee Interact-IT een relatie aangaat of is aangegaan.
 5. Materialen: Alle informatie, documenten, producten, software en/of diensten die ontwikkeld zijn door en/of beschikbaar worden gesteld door Interact-IT of door Derde Partijen.
 6. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, per fax of per e-mail bevestigd, tussen Interact-IT en De Afnemer, tot de levering van Materialen.
 7. Domein: Het Internet domein dat geregistreerd zal worden, of reeds geregistreerd is, op naam van De Afnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van en op alle opdrachten en aanvragen aan Interact-IT, alsmede alle tussen De Partijen geldende rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit de Overeenkomst ter zake.
 2. Interact-IT behoudt zich het recht voor, de Voorwaarden ten alle tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Op een reeds gesloten Overeenkomst zijn deze wijzigingen niet van kracht, behalve als dit schriftelijk is overeengekomen met De Afnemer.
 3. Afwijkingen of aanvullingen aan de Voorwaarden dienen in onderlinge overeenstemming uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Interact-IT te worden overeengekomen.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

 1. De Afnemer aanvaardt door het sluiten van de Overeenkomst, dan wel door het plaatsen van een bestelling of aanvraag, de Voorwaarden die daaraan onlosmakelijk zijn gekoppeld.
 2. Een Overeenkomst geldt als aanvaard door Interact-IT nadat zij een kopie van de offerte ondertekend in ontvangst genomen hebben.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de juistheid van de door De Afnemer, bij de eventuele bestelling of aanvraag, verstrekte gegevens, waarvan Interact-IT mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures, offertes en prijscouranten is puur informatief en binden Interact-IT niet.
 4. De geldigheidsduur van een aanbieding en/of offerte gedaan door Interact-IT is geldig gedurende dertig dagen, tenzij dit expliciet anders is overeengekomen.

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. De Overeenkomst komt eerst tot stand op het ogenblik dat een kopie van de offerte door De Afnemer is ondertekend en door Interact-IT wordt aanvaardt (Artikel 3), alsmede doordat Interact-IT daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht of aanvraag is gestart.
 2. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden. De acceptatie van deze aanvulling en wijzigingen in de Overeenkomst zijn onderhevig aan dezelfde Voorwaarden als genoemd in Artikel 3.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

 1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 2. Indien overschrijding van de gestelde termijn dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan De Afnemer.

Artikel 6. Prijzen

 1. Een offerte en de Voorwaarden vormen één geheel en is alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.
 2. Alle prijsopgaven worden uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief belasting toegevoegde waarde en andere heffingen welke al dan niet van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is vermeld. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
 3. Interact-IT heeft het recht de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht, met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Op reeds gesloten Overeenkomsten van bepaalde tijd wordt de wijziging van kracht bij de eerstvolgende verlenging dan wel zes maanden na de datum van inwerkingtreding van de wijziging, tenzij anders overeengekomen. Op een reeds gesloten Overeenkomst van onbepaalde tijd wordt de wijziging van kracht na schriftelijk overleg met De Afnemer.

Indien De Afnemer een wijziging in de tarieven niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe tarieven van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum. Wordt er binnen de gestelde termijn door De Afnemer geen schriftelijk bezwaar ingediend dan worden de wijzigingen onvoorwaardelijk van kracht en kunnen als zodanig niet meer worden beschouwd als grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van De Afnemer gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt (lid 4.1). De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de Materialen.
 2. Interact-IT stuurt De Afnemer per betalingstermijn, of zodra Interact-IT zijn verplichtingen jegens De Afnemer is nagekomen, dan wel wanneer De Afnemer in verzuim is (lid 8.1), een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
 3. De Afnemer zal de facturen van Interact-IT binnen veertien dagen na de factuurdatum voldoen zonder korting, compensatie, verrekening of beslag onder zichzelf, op de door Interact-IT aan te geven bankrekening.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is De Afnemer over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat deze in verzuim is tot aan het moment van incassering, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling door Interact-IT noodzakelijk is. Tevens wordt er naast de wettelijke rente een extra boeterente van 1% per maand over het openstaande bedrag gerekend.
 5. Door Interact-IT redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder, alle kosten berekend door externe deskundigen, de in rechte vastgestelde kosten en alle overige kosten verbonden aan gerechtelijke en buitengerechtelijke inning komen voor rekening van De Afnemer. Interact-IT is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van (EUR) 100.
 6. Indien De Afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan deze de bezwaren binnen veertien dagen na de factuurdatum aan Interact-IT kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Interact-IT een onderzoek instellen naar de juistheid van het bezwaar.
 7. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Interact-IT het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van De Afnemer onverwijld aan De Afnemer te retourneren. Een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop het bedoelde bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 8. Ontbinding

 1. De Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn als er sprake is van een van de volgende situaties:
  • Indien De Afnemer zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;
  • Indien De Afnemer ondanks schriftelijke aanmaningen met de betaling van het gefactureerde bedrag en/of de verschuldigde rente en/of enig ander bedrag verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst in gebreke blijft.
  • Indien Interact-IT gegronde reden heeft te vrezen dat De Afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde, redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  • Indien De Afnemer:
   • zijn eigen faillissement aanvraagt;
   • in staat van faillissement wordt verklaard;
   • tot boedelafstand overgaat;
   • een verzoek tot surséance van betaling indient;
   • dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en die niet binnen acht dagen na beslaglegging wordt opgeheven of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
  • Bij overlijden van De Afnemer, mits deze een natuurlijke persoon is.
 2. Indien De Afnemer in gebreke gesteld kan worden (8.1) is Interact-IT gerechtigd, zonder ingebrekestelling, gerechtelijke tussenkomst, enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten:
  • De Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden aan de hand van een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan De Afnemer;
  • Het door De Afnemer aan Interact-IT verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen;
  • Eigendomsvoorbehoud toe te passen (Artikel 11).

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Overmacht kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan:
  • Overlijden of ziekte;
  • Materiële schade als gevolg van brand, diefstal;
  • De onbreekbaarheid van een Internet Domein als gevolg van technische storingen in het Internet, de communicatie infrastructuur van enig operator en/of De Afnemer zelf, dan wel storingen die buiten de macht van Interact-IT liggen;
 2. In geval van overmacht aan de zijde van een van De Partijen worden de verplichtingen ter zake aan weerszijden opgeschort.
 3. Als een situatie van overmacht langer dan negentig dagen duurt hebben De Partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat De Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Voor tekortkomingen, voorvallend binnen de Overeenkomst, waarop de Voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt Interact-IT slechts een beperkte aansprakelijkheid, als volgt:De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging, en wel tot een bedrag van ten hoogste van het overeengekomen factuurbedrag; en slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan Interact-IT of aan personen voor wie Interact-IT verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.
 2. Interact-IT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbereikbaarheid van een Internet Domein of Materialen als gevolg van redelijkerwijs voor Interact-IT niet voorzienbare omstandigheden, zoals onder meer storingen in het Internet, de communicatie-infrastructuur van enig operator en/of De Afnemer zelf, dan wel andere storingen die buiten de macht van Interact-IT liggen.
 3. De Afnemer vrijwaart Interact-IT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan De Afnemer geleverde Materialen of enige andere schade die voor rekening van De Afnemer zou blijven, indien de betreffende derde De Afnemer zou aanspreken.
 4. Interact-IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk aan Interact-IT beschikbaar gestelde vertrouwelijke of geheime informatie.
  Interact-IT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die beschikbaar worden gesteld.
 5. Interact-IT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door De Afnemer aangeleverde Materialen.
 6. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken, is uitgesloten; waaronder, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, storing van een productie of distributieproces of van een administratieve organisatie, verlies of beschadiging van gegevens of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.
 7. De Afnemer zal geen rechten jegens Interact-IT inroepen of geldend maken wanneer daardoor, in gevallen waarin bovenstaande leden toepasselijk zijn, Interact-IT verdergaande prestaties zou moeten leveren dan in dit artikel voorzien.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Interact-IT zich in de rechtsverhouding jegens De Afnemer bedient.
 9. De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Interact-IT mocht lijden ten gevolge van een aan De Afnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden.
 10. De Afnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Materialen. Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het door middel van deze Materialen verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen.
 11. Interact-IT behoudt zich het recht voor de aan De Afnemer, die zich aan hetgeen, omschreven in lid 10.10, schuldig maakt, de geleverde Materialen met onmiddellijke ingang (van het Internet) te verwijderen. Tevens behoudt Interact-IT zich het recht voor De Afnemer aansprakelijk te stellen voor schade die Interact-IT als gevolg van dergelijke activiteiten mocht lijden.

Artikel 11. Garantie en reclame

 1. Als door Interact-IT beschikbaar gestelde Materialen die, anders dan als gevolg van voor rekening van De Afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, dient door De Afnemer schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat het gebrek is geconstateerd, of geconstateerd had kunnen worden. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Interact-IT. Tenzij anders overeengekomen eindigt de aangeduide garantie verplichting drie maanden na de datum, waarop de betreffende Materialen zijn afgeleverd.
 2. Indien reclame gegrond is worden de geleverde Materialen na overleg door Interact-IT kosteloos hersteld of vervangen. Interact-IT wordt eigenaar van de vervangen Materialen.
 3. Voor zover de gebrekkigheid van de beschikbaar gestelde Materialen daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan Interact-IT aan de betreffende verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) door terugname van de betreffende Materialen tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen daarvan betaald is.
 4. Reclame schort de verplichtingen van De Afnemer niet op.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Door Interact-IT geleverde Materialen blijven eigendom van Interact-IT en eventueel te verlenen, dan wel over te dragen rechten blijven aan Interact-IT voorbehouden zolang De Afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij, uit hoofde van met de Interact-IT aangegane Overeenkomst tot levering van Materialen, in verband daarmee verschuldigd is. Niettemin zal De Afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Interact-IT houdt zicht het recht voor Materialen te weigeren die in strijd zijn met enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom, of eigendom van andere aard, van een derde.Indien desondanks aan Interact-IT verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal De Afnemer, onverminderd de in Artikel 10 bepaalde grenzen, de Materialen tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat Interact-IT het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits De Afnemer Interact-IT tijdig in staat stelt om voor zijn belangen, ten opzichte van degene die rechten van intellectueel eigendom geldend maakt, op te komen.
 2. Het is De Afnemer toegestaan de op de Interact-IT site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend, waaronder freeware, te downloaden en te gebruiken.
 3. De Afnemer dient de rechten van intellectueel eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken, waaronder shareware, te respecteren en vrijwaart Interact-IT ter zake van enige aanspraak.
 4. Op alle producten die door Interact-IT vervaardigd zijn berust de auteurswet. Bij levering van producten door Interact-IT aan De Afnemer worden de auteursrechten overgedragen aan De Afnemer, met uitzondering van software producten. Het auteursrecht op de software producten blijft eigendom van Interact-IT.

Artikel 14. Buitengebruikstelling

 1. Interact-IT behoudt zich het recht voor de Materialen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien De Afnemer van de Overeenkomst een verplichting jegens Interact-IT niet nakomt dan wel in strijd handelt met de Voorwaarden.
  Interact-IT zal De Afnemer hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Interact-IT kan worden verlangd. De verplichting tot het nakomen van de verplichtingen jegens Interact-IT blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling van de Materialen wordt weer overgegaan indien De Afnemer binnen een door Interact-IT gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Artikel 15. Overdracht rechten en verplichtingen

 1. De Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten waarvoor de Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien enige passage in deze Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de Voorwaarden van de Overeenkomst in stand. De Partijen zullen alsdan voor de nietige, c.q. vernietigde passage, een regeling treffen die de bedoeling, die De Partijen met de Overeenkomst en de Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
 3. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten bestaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst, dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht Overeenkomstig het minitrial- of arbitragereglement van de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering, dan wel één van de andere reglementen van de Stichting, wanneer beide Partijen dat zijn overeengekomen.

Deze Algemene Voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen De Partijen. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze Voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mocht leiden, zullen deze Voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Opgemaakt te Heikant, 1 oktober 2019.

Benieuwd wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Contact

Julianastraat 19
4566 AC Heikant

E-mail: info@interactit.nl
Tel: 06 - 51 608 573

Vragen staat vrij...

Invalid Email
Please check the captcha to verify you are not a robot.